Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 10.100.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów sto tysięcy złotych) zł i dzieli się na 10.100.000,00 szt. akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z których przysługuje 10.1000.000,00 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Struktura kapitału zakładowego Emitenta prezentuje się następująco:

  • 1.000.000 szt. akcji serii A,
  • 32.000.000 szt. akcji serii B,
  • 8.000.000 szt. akcji serii C,
  • 60.000.000 akcji serii D.

Żadna z ww. akcji nie jest uprzywilejowana. Wszystkie ww. akcje są zdematerializowane i dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, prezentuje się następująco:

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji
Udział w kapitale zakładowym
Udział w ogólnej liczbie głosów
Amida Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.   58 570 00057,99%57,99%
Omegia Spółka Akcyjna   20 443 03520,24%20,24%
Pozostali akcjonariusze   21 986 96521, 77%21,77%
RAZEM 101 000 000100,00%100,00%