EN DE

Otrzymanie dofinansowania w ramach programu Polskie Mosty Technologiczne.

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje, że w dniu 3 lipca do Emitenta wpłynęła umowa z Polską Agencją Inwestycji i Handlu. Zakres umowy dotyczy dofinansowania w ramach programu „Polskie Mosty Technologiczne”. Pozyskane środki będą wykorzystane na stworzenie oraz wdrożenie strategii wejścia na rynki kenijski.

Finansowanie w ramach projektu będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 6 kwietnia 2020 roku. W ramach dofinansowania Spółka otrzyma 120 tys. zł na pokrycie kosztów związanych z rozpoczęcie działalności w Kenii. Łączna szacowana wartość kosztów związanych z przygotowaniami do wejścia oraz z wejściem na kenijski rynek wyniosą około 200 tys. zł.

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11) załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.