EN DE

Informacja o realizacji umowy o współpracy z Europejskim Centrum Zdrowia Otwock

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki MedApp S.A. („Emitent”) informuje o podpisaniu umowy o współpracy z Europejskim Centrum Zdrowia Otwock spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem podpisanej umowy jest współpraca w celu wspólnego wypracowania standardów i procedur w zakresie obrazowania medycznego metodą „rzeczywistości rozszerzonej”, zwanych dalej „badaniami AR”, a tym samym pogłębiania wiedzy o możliwościach klinicznego zastosowania badań AR, w tym w szczególności jako wsparcia dla procedur medycznych przeprowadzanych w ECZ Otwock.

Badania AR w zakresie poznania możliwości techniki i technologii ich wdrożenia do celów medycznych  przeprowadzane będą w szczególności z zastosowaniem gogli holograficznych (np. Microsoft HoloLens), w celu opracowywania nowych procedur diagnostyczno-leczniczych z zastosowaniem AR. Współpraca zakłada integrację środowiska medycznego ECZ i pracowników MedApp, której zadaniem będzie prowadzenie interdyscyplinarnego, merytorycznego dialogu na temat wdrożenia technik AR do praktyki klinicznej na przykładzie działalności medycznej prowadzonej przez ECZ Otwock. Strony deklarują chęć podjęcia współpracy w zakresie prowadzenia wspólnie badań w wyżej wymienionym zakresie oraz wspólnego świadczenia usług, dostarczania sprzętu i know-how na rzecz innych podmiotów, docelowo na zasadach komercyjnych.

Prawa autorskie majątkowe do wyników przeprowadzonych prac badawczych przysługiwać będą Stronom niniejszej Umowy wspólnie do efektów prowadzonej współpracy i wartości ich praktycznych – komercyjnych zastosowań.

Emitent będzie informował o dalszych postępach w zakresie realizacji umowy z Europejskim Centrum Zdrowia Otwock.

Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na charakter podpisanej umowy, co może wpłynąć na wynik finansowy i rozwój Emitenta.