EN DE

Korekta raportu kwartalnego nr 2/2017

Zarząd Spółki MEDAPP S.A. niniejszym dokonuje korekty raportu okresowego obejmującego wyniki za IV kwartał 2016 roku z dnia 14 lutego 2017 roku. Powodem dokonania korekty jest podanie błędnych danych w pozycji „Rachunek zysków i strat sporządzony za okres: 01.10.2016 – 31.12.2016”.

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11) załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

26415134_MedApp_raport_okresowy_za_IV_kwartal_2016-0