EN DE

Otrzymanie dofinansowania w ramach programu „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd Spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż powziął w dniu dzisiejszym informację o przyznaniu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 3 osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, poddziałanie 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP”

Dofinansowanie otrzymał projekt Emitenta pt. „Wdrożenie strategii działań międzynarodowych w przedsiębiorstwie MedApp S.A.”. Wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła 182.500,00 zł przy całkowitym koszcie projektu w wysokości 448.999,20 zł.

W ocenie Zarządu Spółki powyższe dofinansowanie przyczyni się do sukcesywnej realizacji strategii rozwoju Spółki i docelowo przełoży się na pozyskanie klientów dla usług i produktów oferowanych przez Emitenta.