EN DE

Otrzymanie korekty zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd MedApp S.A. informuje, iż w dniu 9 maja 2017 r. r. do siedziby Spółki wpłynęła korekta zawiadomienia od Amida Capital Sp. z o.o. S.K.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej progu 50%, o otrzymaniu którego Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 3/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

 

27244374_Zawiadomienie_Amida_09.05.2017