EN DE

OTRZYMANIE ZAWIADOMIEŃ OD AKCJONARIUSZY

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd MedApp S.A. informuje, iż w dniu 4 stycznia 2019 r. r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia od:

– Pani Violetty Zalewskiej o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej progu 5%,

– Amida Capital Spółka z o.o. S.K.A. o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta powyżej progu 30%.

Treść przedmiotowych zawiadomień przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu:

32186872_Amida_zawiadomienie_z_4sty2019

32186872_VZalewska_zawiadomienie_z_4sty2019