EN DE

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach

Spółka MEDAPP S.A. (zwaną dalej ”Emitentem”) informuje, że otrzymała zawiadomienie od Amida Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (zwanej dalej: „Amida”) z siedzibą w Poznaniu, w zakresie zmiany zaangażowania w kapitale zakładowym Emitenta. Zmiana spowodowała przekroczenie progu 33% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki MEDAPP S.A. Zmiana udziału w głosach nastąpiła w wyniku zawarcia przez Amida Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A w dniu 5 marca 2018 r. umów sprzedaży akcji poza obrotem giełdowym.

Przed dokonaniem wskazanych transakcji Amida posiadała 46 486 648 sztuk akcji na okaziciela spółki MEDAPP S.A., uprawniających łącznie do 37,04% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, jednocześnie uprawniających do wykonywania 37,04% głosów na walnym zgromadzeniu.

Po dokonaniu w/w transakcji Amida posiada obecnie 36 486 648 sztuk akcji na okaziciela spółki MEDAPP S.A., uprawniających łącznie do 29,07% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i jednocześnie uprawniających do wykonywania 29,07% głosów na walnym zgromadzeniu.

Ponadto Amida informuje, iż nie istnieją podmioty zależne od Amida Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. posiadające akcje Emitenta oraz osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C w/w ustawy. W okresie najbliższych 12 miesięcy Amida nie wyklucza zwiększenia ani zmniejszenia zaangażowania w akcjonariacie Spółki MEDAPP S.A.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawa o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji