EN DE

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd MedApp S.A. informuje, iż w dniu 17 czerwca 2019 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Amida Capital Spółka z o.o. S.K.A. o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta powyżej progu 33 i 1/3%.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Zawiadomienie MedApp_Amida.pdf

 

Podstawa prawna: Art. 70 ust 1 ustawy o ofercie