EN DE

ESPI - 15/2017

07.11.2017

Podpisanie listu intencyjnego

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent) niniejszym informuje, iż Emitent zawarł z Premium Lease & Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (PLF) list intencyjny, którego celem jest przedstawienie kluczowych parametrów potencjalnej transakcji polegającej na nabyciu przez Emitenta udziałów w spółce Telemedica Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Telemedica). Spółka Telemedica docelowo ma utworzyć i prowadzić centrum telemedyczne.

Emitent zamierza nabyć 50% nowoutworzonych udziałów Telemedica w zamian za wkład pieniężny w wysokości 500.000 zł, które będą uprawniały do 50% kapitału zakładowego oraz 50% głosów na zgromadzeniu wspólników. Emitent uzyska osobiste uprawnienia do powoływania i odwoływania Wiceprezesa Zarządu Telemedica.

Utworzenie centrum telemedycznego wspólnie z PLF (firma zaangażowana kapitałowo w spółki medyczne skupione wokół kardiologii) to połączenia najwyższych kompetencji medycznych z innowacyjnymi rozwiązaniami IT. Docelowe Telemedica będzie mogła świadczyć usługi dla pacjentów z całego świata.

O dalszych krokach negocjacji, w tym o podpisaniu Umowy Sprzedaży Udziałów lub Umowy Inwestycyjnej, Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.