EN DE

Podpisanie porozumienia z Uniwersytetem Medycznym w Astanie

Spółka MedApp z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 11/2017 z dnia 15 września 2017 r., informuje, że w dniu 29.09.2017 otrzymała obustronnie podpisane porozumienie z Uniwersytetem Medycznym w Astanie, na mocy którego strony wyraziły wspólny cel związany z ustaleniem warunków nawiązania współpracy w obszarze telemedycyny oraz wizualizacji 3D. Porozumienie zakłada, że rola Emitenta skoncentruje się na dostarczeniu aplikacji CarnaLife i niezbędnych urządzeń diagnostycznych (telemedycznych), systemów holograficznych oraz urządzeń Hololens, monitorowaniu realizacji wdrożenia dostarczonych rozwiązań oraz szkoleniu personelu, zapewnieniu kontaktu z firmą Microsoft i jej udziału w przedsięwzięciu oraz nabyciu w przyszłości akcji spółki utworzonej przez Uniwersytet Medyczny w Astanie, której celem będzie prowadzenie działalności w obszarze telemedycyny i systemów holograficznych.

Po stronie Uniwersytetu leży m.in. prowadzenie rozmów z Ministerstwem Zdrowia Republiki Kazachstanu w zakresie wdrożenia projektu, zapewnienie miejsca, środków i opieki prawnej dla działalności spółki, dostarczeniu wiedzy medycznej oraz zasobów ludzkich niezbędnych do prowadzenia projektu.
Zawarte porozumienie obowiązuje do 31 grudnia 2019 r. i ma charakteru określający zakres działania przed nawiązaniem współpracy. Dla wejścia w życie zapisów porozumienia wymagane jest podpisanie odrębnej umowy.
O dalszych etapach negocjacji z Uniwersytetem Medycznym w Astanie Emitent poinformuje odrębnym raportem ESPI.