EN DE

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach programu „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż powziął w dniu dzisiejszym informację o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

O przyznaniu dofinansowania Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 5/2016.

Dofinansowanie otrzymał projekt Emitenta pt. „Wdrożenie strategii działań międzynarodowych w przedsiębiorstwie MedApp S.A.”. Wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła 182.500,00 zł przy całkowitym koszcie projektu w wysokości 448.999,20 zł.

W ocenie Zarządu Spółki powyższe dofinansowanie przyczyni się do sukcesywnej realizacji strategii rozwoju Spółki i docelowo przełoży się na pozyskanie klientów dla usług i produktów oferowanych przez Emitenta.