EN DE

Rejestracja w KRS Smart Publishing sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu EBI nr 5/2013 Zarząd Yellow Hat S.A. informuje, iż otrzymał postanowienie o zarejestrowaniu w dniu 24 czerwca 2013 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000467132 spółki Smart Publishing sp. z o.o.

Rejestracja spółki jest kolejnym krokiem, który umożliwi Emitentowi pozyskanie kapitału na rozwój działalności wydawnictwa na tablety i smartfony, w szczególności na stworzenie i wprowadzenie na rynek kolejnych własnych tytułów wydawniczych, rozszerzenie obszaru dystrybucji na kolejne platformy dystrybucyjne oraz na działania promocyjne nowych magazynów.

Smart Publishing sp. z o.o. jest spółką zależną od Emitenta, w której Yellow Hat S.A. posiada obecnie 100% udziałów. Celem spółki będzie rozwój wydawnictwa cyfrowych publikacji na tablety i smartfony. Po podpisaniu umowy z inwestorem Emitent wniesie do spółki zorganizowaną część przedsiębiorstwa Yellow Hat związaną z wydawaniem czasopism na tablety „EGO”, „iAM” oraz „MyMamy”. W zamian za wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Emitent obejmie większość nowo ustanowionych udziałów. Pozostałe udziały zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny przez inwestora.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.