EN DE

EBI - 16/2013

14.08.2013

Podpisanie umowy inwestycyjnej

Zarząd Yellow Hat S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu EBI nr 5/2013 oraz raportu EBI nr 13/2013 informuje, iż podpisał Umowę Inwestycyjną w celu ustanowienia podstaw dla stworzenia i rozwoju wydawnictwa cyfrowego, specjalizującego się w czasopismach przeznaczonych na tablety i smartfony oraz budowy jego portfolio w ramach Smart Publishing sp. z o.o., której wspólnikami będą Emitent oraz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS (Inwestor). Umowa Inwestycyjna określa prawa i obowiązki Stron związane ze zmianą struktury wspólników Smart Publishing sp. z o.o., wnoszeniem do niej wkładów, powoływaniem i odwoływaniem jej organów i dalszą współpracą w ramach Smart Publishing sp. z o.o.; etapy przeprowadzenia inwestycji oraz zasady współdziałania Stron w trakcie realizacji Projektu. Maksymalne zaangażowanie kapitałowe Inwestora w Smart Publishing sp. z o.o. wyniesie 2.160.000 zł.

Najbliższym etapem inwestycji będzie zmiana umowy spółki Smart Publishing sp. z o.o. poprzez podwyższenie jej kapitału zakładowego. W ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitent obejmie nowo utworzone udziały w zamian za zorganizowaną część przedsiębiorstwa Yellow Hat związaną z wydawaniem publikacji na tablety zaś Inwestor obejmie nowo utworzone udziały w zamian za wkład pieniężny w wysokości około 500.000 zł. Dalsze dokapitalizowanie spółki Smart Publishing sp. z o.o. przez Inwestora będzie realizowane w kolejnych etapach inwestycji w ramach realizacji założeń Umowy Inwestycyjnej. W wyniku wskazanego powyżej podwyższenia kapitału zakładowego Emitent będzie posiadał 71,65 % udziałów Smart Publishing sp. z o.o. zaś Inwestor będzie posiadał 28,35 % udziałów Smart Publishing sp. z o.o.

Smart Publishing sp. z o.o. w ramach realizacji założeń do Umowy Inwestycyjnej istotnie rozbuduje swoje portfolio wydawnicze, wprowadzając na rynek kolejne interaktywne tytuły wydawnicze na tablety i smartfony, prowadząc działania marketingowe i promocyjne istniejących publikacji oraz poszerzając kanały dystrybucji o nowe platformy mobilne.

Celem zabezpieczenia roszczeń Inwestora mogących powstać w wyniku nieprawidłowego zrealizowania postanowień Umowy Inwestycyjnej, Emitent wystawił weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową na sumę wekslową nie wyższą niż 1.500.000 zł.

Umowa Inwestycyjna została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 oraz § 3 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.