EN DE

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Yellow Hat S.A.

Zarząd Yellow Hat S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 sierpnia 2014 roku w Warszawie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie rozpatrzyło punktu 5 porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.