EN DE

Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

Zarząd spółki MedApp S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż 12 lutego 2016 roku powziął informację dotyczącą wyboru biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i postanowiła powierzyć zbadanie sprawozdania firmie UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, podmiotowi wpisanemu na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 3115.

Rada Nadzorcza Emitenta powierzyła Zarządowi zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok z wybranym przez Radę Nadzorczą podmiotem.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.