EN DE

Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

Zarząd Yellow Hat S.A. informuje, iż w dniu 14 maja 2013 roku Rada Nadzorcza Emitenta, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku i postanowiła powierzyć zbadanie sprawozdania: WBS Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. U9B, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099028, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych pod numerem 3685

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.