EN DE

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego emitenta

 

Zarząd Yellow Hat S.A. informuje o powzięciu wiadomości o dokonaniu w dniu 28 listopada 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu związanego z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 800.000 zł.

Podwyższenie kapitału zostało dokonane poprzez emisję 8.000.000 (ośmiu milionów) akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.100.000 zł (jeden cztery miliony sto tysięcy złotych) i dzieli się na: 1.000.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 32.000.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz 8.000.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 41.000.000 głosów.

Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2. pkt. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.