EN DE

Informacja o połączeniu Emitenta ze spółką Medapp sp. z o.o. i zmianie nazwy Emitenta

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 2 lutego 2016 roku dokonał rejestracji połączenia spółki Yellow Hat S.A. ze spółką Medapp sp. z o.o.

Połączenie spółki przejmującej Yellow Hat S.A. ze spółką przejmowaną Medapp sp. z o.o. nastąpiło na podstawie: art. 492 § 1 pkt 1) KSH (łączenie poprzez przejęcie) poprzez przeniesienie majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą; art. 515 § 1 KSH (bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej), z uwagi na fakt, że spółka przejmująca jest właścicielem wszystkich akcji w spółce przejmowanej; art. 516 KSH (połączenie uproszczone) tj. bez sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie i bez podawania planu połączenia badaniu przez biegłego.

Zarząd Emitenta informuje również o zmianie nazwy na Medapp Spółka Akcyjna.

W załączeniu treść tekstu jednolitego Statutu Spółki po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmian w statucie wraz z przedmiotowym połączeniem Emitenta ze spółką Medapp sp. z o.o.

 

21454985_Statut_Medapp.pdf