EN DE

Otrzymanie korekt zawiadomień od akcjonariuszy

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd MedApp S.A. informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2019 r. do siedziby Spółki wpłynęły korekty zawiadomień od Pani Violetty Zalewskiej o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta, o otrzymaniu których Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 17/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. oraz raportem bieżącym ESPI nr 1/2019. Treści przedmiotowych zawiadomień przedstawiono w brzmieniu przed korektą i po korekcie w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki:

Korekta_zawiadomienia_z_30.12.2018_Medapp_SA

Korekta_zawiadomienia_z_31.12.2018_Medapp_SA