EN DE

Otrzymanie korekty zawiadomień od akcjonariuszy

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd MedApp S.A. informuje, iż w dniu 7 marca 2019 r. do siedziby Spółki wpłynęła korekta zawiadomienia od Omegia S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej progu 15%, o otrzymaniu którego Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 17/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w brzmieniu przed korekta i po korekcie w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki:

Korekta zawiadomienia_str. 1

Korekta zawiadomienia_str. 2