EN DE

Zawarcie umowy nabycia udziałów Telemedica Sp. z o.o.

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Medapp”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. pod tytułem „Podpisanie listu intencyjnego” niniejszym informuje, że w dniu 27 listopada 2017 r. doszło do zawarcia umowy inwestycyjnej z Premium Lease & Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (PLF), na mocy której Emitent nabędzie 50% udziałów w spółce Telemedica Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Telemedica) za wkład pieniężny w wysokości 250.000 zł.

Telemedica Sp. z o.o. utworzy centrum telemedyczne funkcjonujące w trybie 24 godzin / 7 dni w tygodniu i mające możliwość monitorowania i diagnozowania stanu zdrowia pacjentów w zakresie wielu chorób, w szczególności schorzeń kardiologicznych. Aplikacją wspierającą pracę telecentrum będzie system CarnaLife oferowany przez MedApp. Współpraca MedApp i Telemedica pozwoli na kompleksowe świadczenia usług telemedycznych.
Zgodnie z zawartą umową podjęto również decyzję o utworzeniu Rady Naukowej skupionej wokół Emitenta, której przewodniczącym będzie Profesor Dariusz Dudek (Przewodniczący Rady Instytutu Kardiologii Interwencyjnej UJ Collegium Medicum, Ordynator II Kliniki Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, członek wielu stowarzyszeń i instytucji naukowych – m.in. członek Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego), a w jej skład wejdą również wybitni eksperci z zakresu medycyny i IT.

Strony umowy inwestycyjnej zobowiązały się ponadto do dnia 11 grudnia 2017 r. zawrzeć szereg umów towarzyszących m.in. w zakresie: wdrożenia systemu telemedycznego CarnaLife (dla firm Intercard Sp. z o.o. oraz Carintart Sp. z o.o.), utworzenia konsorcjum MedApp – Telemedica i utworzenia centrum demonstracyjnego rozwiązań telemedycznych („Center of Exellence).

O zawarciu powyższych umów Emitent będzie informował odrębnymi raportami bieżącymi.
Utworzenie centrum telemedycznego wspólnie z PLF (firma zaangażowana kapitałowo w spółki medyczne skupione wokół kardiologii) to połączenia najwyższych kompetencji medycznych z innowacyjnymi rozwiązaniami IT. Docelowo Medapp wraz z Telemedicą będą mogły świadczyć usługi dla pacjentów z całego świata.