EN DE

Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zgodnie z art. 70 pkt 1_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki MEDAPP S.A. informuje, iż w dniu 29 grudnia 2017 r., do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienia o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki od firmy Amida Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzilanością S.K.A.

Przedmiotowe powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

29308100_ZAWIADOMIENIE_od_Amida_do_MEDAPP