EN DE

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd MedApp S.A. informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2017 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienia od Amida Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta powodującej przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

 

26854286_Zawiadomienie_Amida_06.04.2017