EN DE

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd MedApp S.A. informuje, iż w dniu 27 marca 2017 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienia od Blue Ring Sp. z o.o. o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta powyżej progu 15%.

 

26730061_BlueRing_Zawiadomienie