EN DE

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd MedApp S.A. informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2017 r. r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienia od Omegia S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej progu 20%.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

 

27016824_Zawiadomienie_Omegia_20.04.2017