EN DE

ESPI - 7/2012

12.11.2012

Zmiana stanu posiadania

Zarząd Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 9 listopada 2012 roku Emitent powziął informację od spółki Digital Solutions sp. z o.o., która na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), zawiadomiła, iż Digital Solutions sp. z o.o. w wyniku zawartej umowy sprzedaży w dniu 29 czerwca 2012 roku zbyła akcje Emitenta, zmniejszając stan posiadania akcji Spółki do 73,72 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Przed rozliczeniem ww. transakcji, Digital Solutions sp. z o.o. posiadała 32.000.000 akcji Emitenta, które stanowiły łącznie 78,05 % kapitału zakładowego Spółki i dawały prawo łącznie do 32.000.000 głosów, tj. 78,05 % łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po rozliczeniu ww. transakcji, Digital Solutions sp. z o.o. posiada 30.041.500 akcji Emitenta, które stanowią łącznie 73,27 % kapitału zakładowego Spółki i dawały prawo łącznie do 30.041.500 głosów, tj. 73,27 % łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.