EN DE

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd MEDAPP S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2017 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na mocy uchwały nr 19/2017 powołało do składu Rady Nadzorczej Mariannę Karwat.

Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej, wymagany zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostanie przekazany niezwłocznie do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym EBI niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Spółkę.

§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.