EN DE

EBI - 7/2017

01.06.2017

Raport roczny za 2016 r.

Zarząd Spółki MedApp Spółka Akcyjna niniejszym przekazuje w załączeniu raport roczny za rok 2016 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MedApp Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

27523654_Sprawozdanie_Zarzadu_MedApp_v3-0