EN DE

NR 1/01/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

KONKURS OFERT

NR 1/01/2017

z dnia 13.01.2017 r.

 

 

ZAMAWIAJĄCY

Nazwa i adres:

MedApp S.A.

  1. Dobrego Pasterza 122A, 31-416 Kraków

tel. +48 533 306 116 e-mail: mateusz.kierepka@medapp.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.medapp.pl

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Kody CPV:

22459000-2 – Bilety

60400000-2 – Usługi transportu lotniczego

 

  1. Zakup biletów lotniczych w klasie ekonomicznej dla 3 osób z Krakowa do Orlando (stan Floryda, USA) w wylot w dniu 18 lutego 2017 r. oraz z Orlando (stan Floryda, USA) do Krakowa wylot w dniu 24 lutego 2017 r.
  2. Transport lotniczy stoiska w obydwie strony na targi HIMSS17 organizowane w okresie 19-23 lutego 2017 roku w Orlando (stan Floryda, USA).

Transport dotyczy stoiska o wymiarach: 224 cm – wysokość, 270 cm – szerokość.

Transport powinien zostać zorganizowany w taki sposób, aby stoisko:

  • zostało dostarczone do Orlando równocześnie lub przed przylotem osób, których dotyczy pierwsza część zamówienia, i które mają mieć możliwość odbioru stoiska w dniu przylotu,
  • mogło być nadane z Orlando przed terminem lotu powrotnego osób, których dotyczy pierwsza część zamówienia, i które mają mieć możliwość nadania stoiska w dniu lotu powrotnego.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oferta zostanie dopuszczona do postępowania jeżeli:

  • Oferent nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Zamawiający nie może dokonać wyboru wykonawcy powiązanego z nim osobowo lub kapitałowo.

 

KRYTERIA OCENY OFERTY

Punktacja oraz waga procentowa kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób przyznawania punktacji:

  1. Cena: 80%

Ocenie podlega cena łączna netto oferty. Maksymalna punktacja dla oferty z najniższą ceną netto, tj. 80 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanej ceny netto zgodnie ze wzorem: (Cena netto najniższa / cena netto danej oferty) * 80 pkt.

  1. Całkowity czas podróży osób w obydwie strony (Kraków-Orlando i Orlando-Kraków): 20%

Ocenie podlega całkowity czas podróży wyrażony w godzinach. Maksymalna punktacja dla oferty z najkrótszym czasem podróży, tj. 20 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanego czasu podróży zgodnie ze wzorem: (Czas podróży najkrótszy / czas podróży danej oferty) * 20 pkt.

 

Oferta z największa ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna ekonomicznie oferta.

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 20.01.2017 r.
Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem, pocztą oraz drogą mailową jako skan podpisanej i opieczętowanej oferty. Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień nadania oferty, czy też jej sporządzenia.

 

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego: ul. Dobrego Pasterza 122A, 31-416 Kraków

lub skan dokumentów na adres mailowy: mateusz.kierepka@oldmedapp.lkwadrat.nazwa.pl

 

 

ZAKRES WYKLUCZENIA

Oferent, który nie spełni chociaż jednego z poniższych warunków zostanie wykluczony:

  • Oferent nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Zamawiający nie może dokonać wyboru wykonawcy powiązanego z nim osobowo lub kapitałowo.

 

 

Złożenie oferty nie jest tożsame z dokonaniem zamówienia.

 

Zamówienie zostanie zrealizowane po wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zamawiający zastrzega odstąpienie od zamówienia nie podając powodów.