EN DE

Objęcie akcji serii E w ramach kapitału warunkowego

arząd MedApp S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 marca 2017 r. w związku z podjętą w dniu 21 października 2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Uchwałą nr 5 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki podpisana została umowa objęcia 24.500.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej równej 0,10 zł każda oraz o łącznej cenie 2.450.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) datowana na dzień 17 marca 2017 r.

Akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi.

Akcje serii E w liczbie 24.500.000 stanowią 19,52% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 19,52% głosów na WZA Emitenta.

Podstawa prawna: §3 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu”