Struktura
akcjonariatu

Akcjonariusz
Liczba akcji
Wartość akcji
Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA

Amida Capital sp. z o.o. S.K.A.

Liczba akcji 96 456 349
Wartość akcji 9 645 634,9
Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA 38,56%

Blue Ring sp. z o.o.

Liczba akcji 18 500 000
Wartość akcji 1 850 000,0
Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA 7,40%

Pozostali

Liczba akcji 135 176 105
Wartość akcji 135 176 10,5
Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA 54,04%

Akcje dopuszczone do obrotu

– seria A, seria B, seria C

łącznie: 41 000 000 akcji.

Akcje niedopuszczone do obrotu

– seria D, seria E, seria F, seria G

łącznie: 209 132 454 akcji.