EN DE

Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, że powziął w dniu dzisiejszym informację o rejestracji przez Sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii F o łącznej liczbie nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które zostaną objęte poprzez wykonanie praw z 100.000.000 (sto milionów) warrantów subskrypcyjnych serii B.

Wartość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych).

Rejestracja przez Sąd nastąpiła na podstawie uchwały nr 5, nr 6 oraz nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 września 2017 r.

 Jednocześnie Sąd zarejestrował zmianę treści Statutu spółki w ten sposób, że w dziale zatytułowanym „III. Kapitał zakładowy”, w § 8 dodano pkt 1b, następujący po pkt 1a, w brzmieniu:

„1) Określa się wartość nominalną drugiego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

2) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów).

 3) Akcje serii F mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr 21/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2017 roku, zmienionej uchwałą nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.09.2017 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.”

Aktualna jednolita treść statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

28819120_Statut_MEDAPP-0