EN DE

Zawarcie umów objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B

Zarząd spółki Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu wczorajszym tj. 26 marca 2018 roku Spółka zawarła 3 umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii B o numerach od 000000001 do 99000000 (dalej: „Warranty”). Emisja Warrantów nastąpiła na podstawie uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 września 2017 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, ustalił cenę emisyjną akcji serii F na poziomie 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję. Każdy warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia jednej akcji na okaziciela serii F Spółki. Wszystkie Warranty zostały objęte nieodpłatnie przez inwestorów wybranych przez Zarząd Spółki. Zdaniem Zarządu Emitenta w/w inwestorzy mają strategiczne znaczenie dla dalszego rozwoju Spółki. Termin wykonania praw do objęcia akcji serii F wynikający z Warrantów upływa w dniu 31 grudnia 2025 roku. O realizacji praw wynikających z Warrantów Zarząd Spółki poinformuje niezwłocznie w stosownych raportach bieżących.

 

Podstawa prawna: par. 3 ust. 1 pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.